Privacy

Privacyverklaring van Zorg om Handen

Zorg om Handen gaat zeer serieus met uw gegevens om zoals u kunt lezen in onderstaande privacyverklaring.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Zorg om Handen verwerkt van haar klanten. Indien je klant wordt, of om een andere reden persoonsgegevens aan Zorg om Handen verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren je om het Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.
1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Kitty Zwinkels, Zorg om Handen, van Lijnschootenlaan 39, 2671 CE Naaldwijk, KVK nummer: 69034478, te bereikbaar via 0614982691 of zorgomhanden@hotmail.com
2. Persoonsgegevens die zij verwerkt
Zorg om Handen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan haar verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die zij verwerkt:
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– eventueel E-mailadres of messenger via Facebook
– Voor- en nafoto’s
3. Met welk doel en op basis van welke grondslag zij de persoonsgegevens verwerkt
Zorg om Handen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het contact hebben over afspraken en de eventuele annulering daarvan
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om haar dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van haar diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Het monitoren van de voortgang van de behandeling
– Foto’s voor het gebruik op SocialMedia (onherkenbaar)
4. Bewaartermijnen
Zorg om Handen verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt deze gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.
5. Gegevens inzien, aanpassen of verwijdering
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Zorg om Handen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar zorgomhanden@hotmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
6. Wijzigingen
Dit Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken.
7. Delen van persoonsgegevens met derden
Zorg om Handen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld belastingdienst).
8. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Zorg om Handen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met zorgomhanden@hotmail.com.

Zorg om Handen:
Dé verzorging van uw handen en natuurlijke nagels

Wat is uw vraag?
1
Hulp nodig?
Goede dag. Leuk dat u geïnteresseerd bent in één van de geboden diensten. Stel uw vraag gerust. Wanneer ik niet met een behandeling bezig ben zal ik zo spoedig mogelijk uw vraag beantwoorden.